Regulamin Testowania Sprzętu Sportowego

 1. Spółka Decathlon Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Geodezyjnej 76, 03 – 290 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007163, NIP 951-18-55-233, REGON 013102058, BDO: 000005259 (dalej: „Decathlon”) umożliwia testowanie produktów sportowych (dalej: „Produkty sportowe”) przez klientów w prowadzonych przez Decathlon sklepach sportowych, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”). Celem testowania Produktów sportowych jest możliwość poznania ich przez klienta (poznania właściwości technicznych, użytkowych, itp.) na potrzeby podjęcia decyzji o zakupie takich Produktów sportowych.
 2. Klientem pobierającym Produkty sportowe do testowania może być wyłącznie osoba pełnoletnia mieszkająca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, która posiada Kartę Stałego Klienta Decathlon (dalej: „Karta Decathlon”), zaakceptuje Regulamin poprzez podpisanie protokołu testowania Produktów sportowych oraz okaże przy przekazaniu Produktu sportowego do testowania ważny dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) - (dalej : „Klient”).
 3. Produkty sportowe przeznaczone do testowania oraz ich dostępność w celu dokonania rezerwacji określone są na stronie internetowej testuj.decathlon.pl. W przypadku braku dostępności danego Produktu sportowego w terminie wskazanym przez Klienta z przyczyn niezależnych od Decathlon np. z uwagi na niezwrócenie Produktu sportowego w terminie przez innych Klientów, istnieje możliwość dokonania zmiany daty testowania Produktu sportowego w ramach jego dostępności.
 4. Maksymalna długość okresu testowania Produktu sportowego wynosi 3 (trzy) dni od daty jego odebrania w wybranym sklepie Decathlon, z zastrzeżeniem, że gdy testowanym Produktem sportowym jest rower sportowy, maksymalna długość okresu testowania wynosi 2 (dwa) dni. Klient zobowiązany jest do zwrotu testowanego Produktu sportowego do sklepu Decathlon, w którym nastąpiło jego przekazanie do testowania, w dacie zwrotu testowanego Produktu sportowego, najpóźniej godzinę przed zamknięciem sklepu.
 5. Wraz z podpisaniem protokołu testowania Klient zawiera z Decathlon umowę testowania Produktu sportowego (zwana dalej: “umową testowania”) zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie oraz Protokole Testowania Produktów sportowych oraz oświadcza, że akceptuje treść Regulaminu. Po zwrocie Produktu sportowego, w Protokole Testowania Produktów sportowych lub w innym dokumencie stwierdza się stan Produktu sportowego, w szczególności terminowość jego zwrotu oraz ewentualne uszkodzenia lub braki, jak również zabrudzenie. W uzasadnionych przypadkach wykonuje się dokumentację fotograficzną.
 6. Produkt sportowy będący przedmiotem testowania jest własnością Decathlon. Klient zobowiązany jest do testowania Produktu sportowego wyłącznie w celu i w terminie określonym w umowie testowania, bez prawa udostępniania Produktu sportowego osobom trzecim. Klient nie może używać testowanego Produktu sportowego do celów zawodowych.
 7. W celu należytego wykonania umowy testowania oraz zabezpieczenia zwrotu testowanych Produktów sportowych, Klient zobowiązuje się do podania danych karty płatniczej, z której pobrane zostaną środki w celu pokrycia ewentualnych opłat z tytułu : (i) weryfikacji karty, o której mowa w ust. 8 poniżej, (ii) anulowania rezerwacji, o której mowa w ust. 9 poniżej, (iii) odszkodowania za opóźnienie w zwrocie testowanego Produktu sportowego, o którym mowa w ust. 13 poniżej, (iv) braku zwrotu testowanego Produktu sportowego, o którym mowa w ust. 13 poniżej, (v) opłaty serwisowej za zwrot brudnego Produktu sportowego, o której mowa w ust. 15 poniżej oraz (vi) kosztów naprawy, o których mowa w ust. 16 poniżej. Dane karty płatniczej podanej przez Klienta muszą odpowiadać danym widniejącym na dokumencie tożsamości okazanym przez Klienta przy zawieraniu umowy testowania. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych z kart płatniczych jest PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod  numerem KRS: 0000347935, REGON: 301345068, NIP: 7792369887.
 8. Z rachunku podanej przez Klienta karty płatniczej zostanie pobrana, w celu weryfikacji karty, kwota w wysokości 1 zł, która zostanie zwrócona Klientowi niezwłocznie po dokonaniu weryfikacji karty płatniczej.
 9. Klient wyraża zgodę na pobranie przez Decathlon z rachunku podanej przez Klienta karty płatniczej opłaty w wysokości 40 zł (czterdzieści złotych) w przypadku, gdy Klient anulował rezerwację testowania Produktu sportowego później niż na 24 godziny przed terminem odbioru danego Produktu sportowego do testowania. Decathlon nie pobiera opłat za anulowanie testowania Produktu sportowego dokonane przez Klienta w terminie wcześniejszym niż ten wskazany w zdaniu poprzednim.
 10. Klient zobowiązany jest sprawdzić stan techniczny oraz sprawność Produktu sportowego przed rozpoczęciem testu. Klient oświadcza, że zapoznał się z instrukcją obsługi danego Produktu sportowego oraz że posiada niezbędną wiedzę na temat zasad prawidłowego używania otrzymanego do testowania Produktu sportowego i zobowiązuje się do testowania go w sposób niezagrażający zdrowiu lub życiu własnemu i osób trzecich oraz bez narażenia Produktu sportowego na zniszczenie, uszkodzenie lub utratę. W przypadku niezdecydowania się na zakup tego rodzaju nowego Produktu sportowego, Klient nie musi uzasadniać swojej decyzji jak również nie musi przekazywać żadnych spostrzeżeń czy też informacji, jakie posiadł lub poczynił w okresie testowania Produktu sportowego.
 11. Klient, zawierając umowę testowania Produktu sportowego potwierdza, że otrzymał dany Produkt sportowy w stanie technicznym odpowiadającym opisowi zawartemu w Protokole Testowania Produktów sportowych. Klient zobowiązuje się zwrócić Produkt sportowy w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem normalnego zużycia i w terminie ustalonym w Protokole Testowania Produktów sportowych.
 12. Klient ponosi odpowiedzialność cywilną oraz karną za kradzież, zaginięcie, zniszczenie, uszkodzenie
  lub/i zdekompletowanie testowanego Produktu sportowego.
 13. Jeżeli Klient nie może zwrócić Produktu sportowego w ustalonym terminie, powinien przed upływem terminu zwrotu poinformować o tym telefonicznie sklep, w którym nastąpiło udostępnienie Produktu sportowego do testowania. Przedłużenie okresu testowania wymaga uzyskania pisemnej akceptacji Decathlon. W  przypadku, kiedy Klient nie zwróci Produktu sportowego w terminie i nie poinformuje o tym Decathlon lub nie uzyska akceptacji Decathlon na przedłużenie okresu testowania, jest on zobowiązany do zapłaty odszkodowania za opóźnienie w zwrocie testowanego Produktu sportowego za każdy dzień opóźnienia. Odszkodowanie za każdy dzień opóźnienia w zwrocie testowanego Produktu sportowego wynosi 5 % wartości takiego nowego Produktu sportowego, według cen obowiązujących w sklepach Decathlon, zgodnie z cennikiem umieszczonym na stronie internetowej decathlon.pl, z zastrzeżeniem, że gdy testowanym Produktem sportowym jest rower sportowy, odszkodowanie za każdy dzień opóźnienia w zwrocie testowanego roweru sportowego wynosi 200 zł. Powyższe odszkodowanie naliczane będzie w przypadku opóźnienia w zwrocie Produktów sportowych wynoszącym maksymalnie 3 dni od planowanej daty zwrotu Produktu sportowego. Po 3 dniach od planowanej daty zwrotu Produktu sportowego, z rachunku karty płatniczej Klienta pobrane zostanie odszkodowanie za brak zwrotu Produktu sportowego w wysokości kwoty odpowiadającej pełnej wartości takiego nowego Produktu sportowego, obowiązującej w sklepie Decathlon zgodnie z wyżej wskazanym  cennikiem.
 14. W uzasadnionych przypadkach, gdy Klient nie miał możliwości zwrotu Produktu sportowego przed upływem terminu, o którym mowa w ostatnim zdaniu ust. 13, Decathlon, po rozpatrzeniu indywidualnie każdego przypadku braku możliwości zwrotu testowanego Produktu sportowego w terminie, zwróci Klientowi pobrane środki odpowiadające kwocie odszkodowania za brak zwrotu Produktu sportowego w kwocie pozostałej do pełnej wartości takiego nowego Produktu sportowego, pobierając jedynie kwotę odpowiadającą kwocie odszkodowania za każdy dzień opóźnienia w zwrocie Produktu sportowego, do daty zwrotu Produktu sportowego, nieprzekraczającej jednak 50% wartości danego Produktu sportowego oraz, jeśli zajdzie taka konieczność, należności, o których mowa w ust. 15 i 16.
 15. Klient zobowiązuje się zwrócić czysty Produkt sportowy. W przypadku zwrócenia brudnego Produktu sportowego, z rachunku karty płatniczej Klienta pobrana zostanie opłata serwisowa w kwocie 45 zł (czterdzieści pięć złotych), odpowiadająca kosztom czyszczenia Produktu sportowego.
 16. W przypadku uszkodzenia lub/i zdekompletowania testowanego Produktu sportowego, z rachunku karty płatniczej Klienta pobrane zostaną koszty naprawy przez Decathlon testowanego Produktu sportowego ustalone na podstawie wystawionego w tym celu przez Decathlon dokumentu serwisowego lub/i dokumentu księgowego zawierającego kosztorys naprawy. Ceny poszczególnych części zamiennych Produktu sportowego oraz ceny serwisu Produktu sportowego dostępne są odpowiednio na stronie internetowej Decathlon pod poniżej wskazanym adresem:

W przypadku braku ceny danej części zamiennej lub usługi serwisu na stronie internetowej, o której mowa w zdaniu poprzednim, ceny te ustalone będą według średnich cen rynkowych obowiązujących w danym momencie w serwisach specjalistycznych.

 1. Klient ma prawo do jednorazowego nieodpłatnego testowania danego modelu Produktu sportowego.
 2. Miejscem wykonania umowy testowania Produktów sportowych jest sklep Decathlon, w którym nastąpiło udostępnienie Produktu sportowego do testowania.
 3. W związku z obowiązkiem wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej: RODO), informujemy, że:
 4. Administratorem danych osobowych Klientów jest Decathlon sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 03-290 Warszawa), ul. Geodezyjna 76.
 5. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych Klienci mogą skontaktować się z Inspektorem ochrony danych pod adresem mailowym iod@decathlon.net lub z Administratorem pisemnie na adres siedziby Administratora.
 6. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą w celu:
 • wykonania umowy testowania, zawartej na podstawie zaakceptowanego przez Klienta Regulaminu (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • spełnienia zobowiązań prawnych, w szczególności realizacji obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej i rozliczeń podatkowych (podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami (podstawę przetwarzania stanowi w tym przypadku stanowi art. 6 ust. 1 lit b RODO).
 1. Odbiorcami danych osobowych Klientów mogą być podmioty wchodzące w skład grupy DECATHLON S.A. jak również instytucje płatnicze, określone w ust. 7 powyżej. Ponadto, dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT, kancelariom prawnym lub firmom księgowym – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
 2. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą do momentu:
 • zakończenia testowania Produktu sportowego zgodnie z Regulaminem,
 • przedawnienia roszczeń wynikających z zaakceptowanego przez Klienta Regulaminu,
 • wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.
 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, Klienci posiadają następujące uprawnienia: prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Klienci posiadają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 3. Dane Klientów mogą być przekazywane do państw trzecich w ramach infrastruktury informatycznej, z której korzysta Administrator. W przypadkach wskazanego przekazania stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz umożliwia się uzyskanie kopii danych przekazanych do państw trzecich.
 4. Podanie przez Klientów danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do prawidłowego przebiegu testowania Produktu sportowego na podstawie zaakceptowanego przez Klienta Regulaminu. Brak przekazania danych osobowych będzie podstawą do odmowy możliwości skorzystania z testowania Produktów sportowych objętych
 5. Klient oświadcza, że zapisując się do programu lojalnościowego Decathlon lub/i tworząc Kartę Decathlon, wyraził zgodę na otrzymywanie od Decathlon informacji handlowych, przesyłanych środkami komunikacji elektronicznej, w tym informacji potrzebnych do wykonania przedmiotu umowy testowania.
 6. Klient oświadcza, że zapoznał się z polityką prywatności Decathlon, regulującą w sposób kompleksowy kwestie związane z ochroną danych osobowych, plików cookies i innych, bezpośrednio wpływających na dane osobowe i inne dane dotyczące Klienta informacji, dostępną pod adresem elektronicznym: https://www.decathlon.pl/polityka-prywatnosci.html
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 18 grudnia 2019 r.